Saturday, October 2, 2010

ഉള്ളിന്റെ


ഉള്ളിന്റെ ഉയിരില്‍
നീയുണ്ട്
വെയില്‍ പുളയുന്ന
സൂര്യകാന്തി കൂട്ടമുണ്ട്
നമ്മള്‍ മച്ചു ചേര്‍ത്ത
താഴ്വാരത്തിലെ
ഒറ്റവീടുണ്ട്
അവസാനമായി നീ ചിരിച്ച
പകലുണ്ട്
ഒറ്റക്കായി ഞാന്‍ ഇറങ്ങി പോയ
വഴിയുണ്ട്
വേഗങ്ങളില്‍ തിരക്ക് പിടിക്കാത്ത
ഓര്‍മമകളുണ്ട്

Tuesday, September 21, 2010

നക്ഷത്രരാത്രി


വാന്‍ഗോഗിന്റെ രാത്രിയില്‍
നിന്നും നക്ഷത്രങ്ങള്‍
ഒരു ദിവസം എന്നെ തേടി വന്നു
മറവിയുടെ തണുപ്പില്‍
ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്തി
പൊട്ടികരഞ്ഞു .
വിരലുകളില്‍ ഒന്നില്‍
കരിനീല ചായം തൊട്ട്
നെഞ്ചിനു മുകളിലായി
കടല്‍ വരച്ചു
എഴുതുമ്പോള്‍ കൂട്ടിരികാന്‍
കണ്‍ചിമ്മാതെ ഉറങ്ങുന്ന
സ്വര്‍ണ മത്സ്യത്തെ
ചുണ്ടുകള്‍കിടയിലായി
കുരുകിയിട്ടു
യാത്ര ചോദികുമ്പോള്‍
ഒടുവിലായി
എന്റെ മുറി
നിറങ്ങളാല്‍ പൂത്തിരിന്നു

പ്രണയം


പ്രണയം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ,
നിനരന്തര വെരുധ്യങ്ങളുടെ
മടുകാത്ത കലഹ ങ്ങളുടെ
തിരക്ക്കുകളില്‍ മനസ്
ഉന്മാദം നുകരുന്നതിന്റെ
വന്മരങ്ങള്‍ളായ് മണ്ണില്‍
വേരുകള്‍ കെട്ടിപിടികുന്നതിന്റെ
നീ ചിരികുന്നതിന്റെ
ഞാന്‍ മഴനനയുന്നതിന്റെ
സ്വാതന്ത്ര്യം

ഭ്രമം


ചില ദിവസങ്ങളില്‍
അതി രാവിലെ ഉന്മാദം
വഴി നടത്തും
അവക്തമായ ചിന്തകളില്‍
മനസ് മണം പിടിക്കും
ശ്വാസ വേഗത്തില്‍ വിരണ്ടു
കാതുകള്‍ തീ തുപ്പും
ഓര്‍മ്മകള്‍ അപ്പോഴും
വെള്ളുത്ത പുസ്തകത്തിലെ
കണ്മഷി കറ

Friday, August 27, 2010

Thursday, July 29, 2010

Hard bites


On an impulse flaws creep
Unwinding the rope of madness
Years ascend inversely
Melting in greed
Incest of dark mind
Simply I lied
Dying for light

Thursday, July 8, 2010

Extremes


Be cool
Let us love
Watch words of my lover
How can I
When there is a hot spring inside

Wednesday, July 7, 2010

Loving


We are poles
He,a consistent light
Me, an improbable darkness
He grabs the hand
I wander in fears
But in love
We dissolve into fire
Emerging as sun

Friday, June 18, 2010

Venomous


Trench of poison
Feet bitten
Heart decaying
Tuning in death

AlarmTerror of sleepless nights
Dream’s search for sanity
Burning treetops
Vanishing eyes
Disgusting dishes
I am moving in head
Sinking in time

Politics


Am a communist at heart
Fascist in love
Dictator of time
Liberal in madness

Career


I aim to mature as a tree
Entwining hanging roots
Spirited veins
Green Heart
And a red soul

Wednesday, June 16, 2010

Source


He is my inspiration
Sea of red
Sapphire of heart
Sky of freedom

Search


I hunt for myself
It is cohesion of memories,
Dreaming in past
Inertia of eyes
Forever in future
Present is of you
Who sign my moments

Tuesday, June 15, 2010

Better Half


You painted my thoughts
Crucified it in smile
You are a magical realist
Blind surrealist
You are nothing
But image of my mirror

Illusionist


Invisible isle
Floating in gloom
He flings the web of fantasy
Queen of meadow beam,
Trick of an expert
Or dreams of green

RedHeart


Let the world sleep
I have a tale
A Hero
Born in echoes
Seduced by the wild
Is dancing in thoughts

Hibiscus


You smiled in red
I blushed in love
Heart filled with mysteries
I just grown into height
And became a flower

Fancy


Am blue
A flower of blind curves
I long for a violent storm
That unsettles the sea

EarthlyHe came with a forest
Wilderness stepped into me
Stream ringed through my nerves
A land of whispering woods

Rainy dark


Drenched in rain
We ride to the forest
Darkness floats
Smell of wet soil
Song of an unseen flower
Bang of wild
Self lost in nature
Tree bared in thunder

Gloomy sunday


Encounter with sadness
Blue snake flew in eyes
Pain of breath
Blood freeze in veins
am poisoned

Monday, June 14, 2010

Neelagiri


Voice losing its origin
Yet binds to green
Foresee a blue hill
Rising to the magical night

Prophecy


I am true in eyes
They mirror moon rings
Fading into deep night
I will return in your dreams

Active


On a lazy day volcano bloomed
Fuming heart
Burning look
Sizzling stroke
Land vanished in red
I waited to explode.

Negative


He is negative
Fatal in passion
Frugal in reason
A magnetic black hole

Secret


He lost in me as madness
I hid him in thoughts
Scribbled in words
When it rains
He freeze inside
Lips touch the heart line
Fire flower blooms in sleep

My Moon/Man


You wax and wane
Twist in words and deeds
Gained and lost in seconds
Kindle the heart and spirit.

My Man/Moon
You wax and wane
Twist in words and deeds
Gained and lost in seconds
Kindle the heart and spirit.

Sunday, June 13, 2010

Me

When it rains
Thoughts bloom in green
Peacock dance in words
Forest walks into me